ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ 
ನೌಕರರ ಹೆಸರು
ಹುದ್ದೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ
ಅನುಮೋದನೆಯ ವಿವರ
ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಡಾ.ಪಿ.ಎನ್.ಶೇಖರ್ ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎ.,ಎಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್.,ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ  15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
2 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎ.,ಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್., 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
3 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎ.ಂ.ಇಡಿ.,ಎಂ.ಫಿಲ್. 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
4 ಶ್ರೀ ವಿ.ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎ.ಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್. 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
5 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎ., ಎ.ಂ.ಇಡಿ., 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
6 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎ.ಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್. 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
7 ಶ್ರೀ ವೈಜಿ.ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎ.ಂ.ಇಡಿ., ನೆಟ್ 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
8 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಶಿವರಾಮು ಸಹಾಯಕ .ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ., ಎ.ಂ.ಇಡಿ., ಎಂ.ಫಿಲ್. ಕೆಸೆಟ್ 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
9 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಬಿ.ಕಾಂ.,ಎಂ.ಎ., ಎಂ.ಎಲ್.ಐಎಸ್ಸಿ., 15600-39100 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
10 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಗೋವಿಂದ್ ಪ್ರ.ದ.ಸ ಬಿ.ಎ 14550-26700 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
11 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಪ್ರ.ದ.ಸ ಬಿ.ಎ 14550-26700 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
12 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಗÀ್ರಂಥಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ 12500-24000 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
13 ಶ್ರೀ ಎ.ಬಯ್ಯಣ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಐಟಿಐ 12500-24000 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
14 ಶ್ರೀಮತ ಿಕೆ.ವಿ.ಗಾಯಿತ್ರಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಬಿ.ಎ., ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ 11600-21000 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
15 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ ಬಿ.ಎ., ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್À ಜೂನಿಯರ್ 11600-21000 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
16 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಅಟೆಂಡರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ 10400-16400 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
17 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಫೇಲ್ 10400-16400 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
18 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಗಂಗರಾಜು ಅಟೆಂಡರ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ 10400-16400 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
19 ಶ್ರೀ ವಿ.ರಾಮನಾಥ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 8ನೇ ತರಗತಿ 9600-14550 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
20 ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಮ್ಮ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 7ನೇ ತರಗತಿ 9600-14550 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
21 ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜು.ಕೆ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ 7ನೇ ತರಗತಿ 9600-14550 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
22 ರಾಘವೇಂದ್ರ.ಎಂ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಫೇಲ್ 9600-14550 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.
23 ಮುರಳೀಧರ್.ಕೆ.ಎಸ್ "ಡಿ" ಗ್ರೂಪ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ 9600-14550 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ.